Welcome to Living Dolls!
Test Banner
Test Banner

วิธีการวัด Size1. วางเท้าแนบลงบนกระดาษ
2. ขณะที่ยืนอยู่ ใช้ดินสอขีดเส้นที่หนึ่งบริเวณปลายเท้านิ้วโป้ง และขีดอีกเส้นหลังบริเวณส้นเท้า
3. ยกเท้าขึ้นแล้ววัดระยะห่างระหว่างเส้นสองเส้น (cm) เพื่อเทียบ size กับตารางด้านล่าง

ตารางไซส์

เซนติเมตร USA ไซส์ของร้าน
21.4-21.9 4.5 34
22.0-22.6 5.5 35
22.7-23.3 6 36
23.4-23.9 6.5 37
24.0-24.6 7.5 38
24.7-25.3 8 39
25.4-25.9 8.5 40
26.0-26.6 9 41

รองเท้าของร้านลิฟวิ่งดอลส์วัดไซส์โดยใช้หน่วยเป็น EUR

Go to Top