Welcome to Living Dolls!
Test Banner
Test Banner

เงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้า

เงื่อนไขและข้อตกลง

ลิฟวิ่งดอลขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง เผยแพร่ซ้ำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลิฟวิ่งดอล

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่ง ท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า 'เครื่องหมายการค้า') ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของลิฟวิ่งดอล ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าโดยนัย นิ่งเฉย หรือในลักษณะใดก็ตามในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลิฟวิ่งดอล ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานนอกเหนือจาก ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าลิฟวิ่งดอลจะดำเนินคดีทางกฎหมายรวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่าง ถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์


การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
รูปภาพ หรือ กราฟิกที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของลิฟวิ่งดอล หรือลิฟวิ่งดอลนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน หากมิได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่ระบุไว้ในที่อื่นของเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือ กฎหมายในการเผยแพร่ ตลอดจนข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อสาร

ข้อมูล ข้อความ และส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


Go to Top